Oferta kancelarii prawnej

Kancelaria świadczy usługi w szczególności w dziedzinach:

 • prawo rodzinne - rozwody, alimenty, władza, kontakty, podział majątku,
 • prawo cywilne - spadki, darowizny, umowy,
  prawo karne - w szczególności wypadki na budowie, przestępstwa gospodarcze,
 • prawo spółek - tworzenie, przekształcenia, sprawy korporacyjne,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - odwołania od decyzji ZUS, komisji lekarskich, 
 • odszkodowania - szkody osobowe i majątkowe, wypadki przy pracy, 
 • podatki - sprawy przez US, opinie prawne, 
 • negocjacje i mediacja,
 • obsługa procesów sądowych i innych postępowań (cywilnych, karnych i administracyjnych, w tym również podatkowych),
 • windykacja należności,
 • poszukiwanie majątku dłużnika, sprzedaż długów,
 • postępowania upadłościowe osób fizycznych i podmiotów gospodarczych (ocena zasadności zgłoszenia wniosku o upadłość, odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że brak obsługi prawnej staje się główną przyczyną znacznych problemów finansowych i kończy się często niekorzystnym zakończeniem sporów zarówno podmiotów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Jednocześnie przedsiębiorcy nierzadko, w wyniku braku reprezentacji przez profesjonalistów i korzystania z poradnictwa na etapie przedsądowym tracą pieniądze i czas w postępowaniu sądowym. Ich wizerunek doznaje uszczerbku, mają problemy w kwestii odzyskiwania należności i problemy kadrowe. Kancelaria swoją ofertą wychodzi naprzeciw zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym, które pragną aby ich sprawy toczyły się sprawnie z jak najlepszym dla nich rezultatem. Korzystając z usług naszej kancelarii, mają Państwo gwarancję rzetelnie prowadzonej obsługi prawnej.

Nasz zespół posiada duże doświadczenie w sprawach:

 • rodzinnych w postępowaniach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów, kwestii podziału majątku,
 • korporacyjnych zakładanie spółek z o.o. i z o.o.komandytowych, doradztwo podatkowe, przekształcenia osobowe i kapitałowe (zmiany umowy spółki), ocena prawna kontraktów, sporządzanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, współpracy, kontrakty menadżerskie),
 • cywilnych o zapłatę, o zniesienie współwłasności, postępowaniach o ubezwłasnowolnienie, naruszenie posiadania, w sprawach depozytowych, sądowym i przedsądowym dochodzeniu odszkodowań za szkody osobowe, majątkowe i zadośćuczynienie, dochodzenie praw z rękojmi i gwarancji,
 • karnych reprezentując oskarżyciela posiłkowego (orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, nawiązki, sprawy alimentacyjne, oszustwo, wypadki komunikacyjne), występując z prywatnym aktem oskarżenia o przestępstwo zniesławienia, zniewagi, pełniąc funkcję obrońcy (sprawy gospodarcze - oszustwo, pokrzywdzenie wierzycieli, wypadki na budowie, uszkodzenie ciała),
 • obsłudze przedsiębiorstw z branży budowlanej, spedycyjnej, turystycznej poradnictwo prawne w zakresie prawa morskiego, spedycyjnego, patentowego,
 • pracowniczych w tym dochodzenie wynagrodzenia za pracę i godziny nadliczbowe i inne należności pracownicze, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, umowy o pracę, regulaminy wynagradzania i pracy, sprawy o mobbing i molestowanie seksualne, kontrole organów zakładu ubezpieczeń społecznych,
 • spadkowych o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, nieważność testamentu, zachowek, zaliczenia darowizn na zachowek i udział spadkowy,
 • opiniowaniu i sporządzaniu umów o roboty budowlane i projektowe, najem, dzierżawę, analizowanie kontraktów, w  tym zawieranych z jednostkami samorządów terytorialnych, jednostkami budżetowymi,
 • obsłudze spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych w tym sprawy o uchylenie uchwały organów spółdzielni, sporządzanie wzorów i regulaminów oraz innych aktów wewnątrzspółdzielczych,
 • doradztwie podatkowym i księgowym spółek i przedsiębiorstw, interpretacje indywidualne, kontrole urzędów skarbowych,
 • nieruchomości począwszy od analiza prawnej nieruchomości (sprawdzenie księgi wieczystej, własności, zgodności wpisów, następstw prawnych, hipotek) po sprawy o zasiedzenie, eksmisję, wydanie nieruchomości, służebności, w tym służebność przesyłu,
 • prawie konkurencji w sprawach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji, reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta,

Mediacja-proces-windykacja

 

Naszym celem jest sprawne - szybkie i minimalizujące koszty zakończenie postępowania. Zespół kancelarii stara się rozwiązywać sprawy polubownie w myśl zasady - każda ugoda jest lepsza od wyroku sądowego. Mediacja to droga prowadząca do osiągnięcia przez stronę zakładanych rezultatów w szybki i niekosztowny sposób. Jeżeli próby ugodowego zakończenia postępowania nie dadzą satysfakcji naszemu mocodawcy lub druga strona nie współpracuje to zgodnie z interesem strony prowadzimy procesy sądowe i windykacyjne. Do naszego klienta zawsze należy wybór postępowania, nasz zespół zaś przedstawia zarówno koszty obu metod zakończenia sporu jak i plusy i minusy każdego rozstrzygnięcia (ugodowego i sądowego).


Windykacja to obszar, w którym współpracując z doświadczonymi komornikami a czasami dokonując sprzedaży wierzytelności osiągamy korzystny klientowi rezultat w postaci odzyskania całości lub części wierzytelności.

Formy współpracy

 

1) doradztwo indywidualne - porady prawne (zadzwoń: 601420702, 510083686 lub napisz biuro@kancelaria-ll.pl), 

2) stała obsługa  - wynagrodzenie ryczałtowe, rozliczenia godzinowe, za wykonane czynności, 

3) zastępstwo procesowe  - występowanie przed sądami, organami i instytucjami incydentalne i stałe prowadzenie sprawy na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu, Wejherowa, Pucka.


We wszystkich wskazanych wyżej dziedzinach i wielu innych kancelaria udziela porad prawnych, konsultacji, sporządza opinie prawne, reprezentuje klienta w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym lub wykonawczym. 

Formy współpracy

 

1. Umowa o stałą obsługę prawną

Cena usługi jest niższa niż w przypadku pojedynczych zleceń. Zapewnia stałą obsługę "na każde zapytanie" w trakcie obowiązywania umowy. Ta forma pozwala firmie korzystającej z usługi mieć poczucie stałego nadzoru nad jej sprawami i natychmiastowego reagowania na pojawiające się problemy. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem. Jest to najczęściej wynagrodzenie ryczałtowe określane miesięcznie, godzinowo lub zadaniowo.

2. Zlecenia incydentalne

Jednorazowa porada, jednorazowe sporządzenie pisma lub inna odrębna usługa. Cena indywidualnie ustalona w zależności od zlecenia. Najczęściej jest to wynagrodzenie ryczałtowe lub wynagrodzenie według wykonanych czynności. 

Wynagrodzenie

 

1. Pierwsza porada prawna - koszt w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i wartości sporu od 50 do 300 zł netto. W przypadku zdecydowania się na prowadzenie sprawy przez kancelarię porada prawna jest gratis. 

2. Prowadzenie sprawy na etapie przedsądowym i sądowym - wynagrodzenie ustalone indywidualnie w zależności od przedmiotu sprawy, szacowanego nakładu pracy, długości postępowania. Przedstawiając klientowi wysokość wynagrodzenia szczegółowo wskazujemy co wchodzi w zakres usługi oraz inne koszty ponoszone przez klienta (opłaty sądowe, skarbowe). Wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie w toku prowadzenia sprawy.


Płatność za usługę: jednorazowa lub ratalna (w zależności od możliwości klienta płatności ratalne ustalane są indywidualnie).

Wybierz dogodną formę współpracy:

a) ryczałt – Jest to określona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, w ramach której Kancelaria realizuje ustalone z Klientem zlecenie, np. udzielenie porady prawnej, sporządzenie opinii prawnej, sporządzenie projektu umowy, sporządzenie pisma procesowego, zastępstwa przed sądem lub organem.

b) rozliczenie godzinowe – Wysokość tego typu wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego przez Kancelarię na spotkania z Klientem i na wykonanie na Jego rzecz zlecenia. Zależy od przyjętej stawki za jedną godzinę pracy. Ostateczna wysokość całkowitego zlecenia ustalana jest po realizacji zlecenia na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz ustalonej wymienionej stawki godzinowej. 

c) odpłatność za czynności – Wysokość tego tupu wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie za każdą czynność z osobna – jest to tzw. doraźna obsługa prawna.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

hCaptcha