Prawa autorskie

Zajmowanie się na co dzień branżą IT, w tym tworzenie m.in. stron internetowych, sklepów internetowych, tworzenie oprogramowania, wymaga ochrony prawnej w zakresie praw własności intelektualnej. Przedmiotem bowiem ochrony prawnej jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, czyli utwór. Utwór jest objęty ochroną prawną z chwilą jego ustalenia nawet, jeśli nie jest jeszcze ukończony.

 

Ochrona prawna obejmuje ogół norm i praw przysługujących twórcy utworu od momentu, w którym zaczyna powstawać utwór. Prawa autorskie, które przysługują twórcy utworów dzielimy na osobiste prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie. Osobiste prawa autorskie chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem (np. prawo do autorstwa utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem). Są to prawa niezbywalne. Natomiast majątkowe prawa autorskie sprowadzają się głównie do tego, że autor utworu może czerpać korzyści finansowe z tego, że stworzył utwór. Autor nie tylko może bowiem z utworu korzystać, ale ma również prawo nim rozporządzać oraz ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego utworu przez inne osoby, ponieważ majątkowe prawa autorskie są zbywalne.

Stosunki prawne w zakresie firm z branż IT są o tyle szczególne, że najczęściej firmy te tworzą utwory „dla kogoś”, np. programista tworzy oprogramowanie w ramach zawartej umowy z zamawiającym. Zawarcie odpowiednich zapisów w umowach łączących strony powodować może przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła na wszystkich wskazanych w ustawie lub tylko niektórych polach eksploatacji tj. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób. To jakie prawa w jakim zakresie chcemy przenieść na inne podmioty musi wynikać z woli obu stron stosunku prawnego, dlatego też warto konkretny przypadek poddać gruntownej, zindywidualizowanej analizie prawnej, która pozwoli ocenić czy w ogóle dojdzie do powstania dzieła podlegającego ochronie czy też nie i komu dane prawa przysługują oraz jak je chronić i z nich korzystać, a w przypadku ich przenoszenia, aby doszło do przeniesienia tych praw w takim stopniu, w jakim strony faktycznie zamierzały to uczynić. Nasza Kancelaria zapewnia pomoc i wsparcie przy tworzeniu stosunków prawnych w taki sposób, żeby jak najlepiej zabezpieczyć Klienta w takich sytuacjach.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

hCaptcha