Rozwody - Gdańsk

Postępowania związane z regulacją stosunków małżeńskich, w tym przede wszystkim rozwody, są bezdyskusyjnie sprawami o szczególnym charakterze. Dotykają one bardzo osobistych aspektów życia naszych Klientów. Wiążą się z zagadnieniami trudnymi, budzącymi wiele emocji - istotne jest zatem właściwe podejście prawnika, pozwalające stronie na sprawne zakończenie postępowania, minimalizując sytuacje stresowe. Bez wątpienia udział profesjonalnego pełnomocnika pozwala na podejście do tematyki rozwodu bez obciążenia emocjonalnego i wybór właściwej strategii procesowej.

 

Nasza KANCELARIALL ma dużą praktykę w reprezentowaniu Klientów w sprawach rozwodowych na terenie Gdyni, Gdańska i innych okolicznych miast, zarówno po stronie pozwanej, jak i powodowej. W zależności od sytuacji prowadzimy sprawy z orzeczeniem winy jednej ze stron czy podziałem majątku. Jeżeli istnieje taka możliwość i wola stron staramy się na etapie przedsądowym uregulować sytuację prawną obu małżonków, tak aby sam rozwód orzeczono bez przeprowadzania postępowania dowodowego na pierwszej lub kolejnej rozprawie. Przedstawiamy stronom korzystne rozwiązania w kwestii możliwości orzeczenia winy małżonka, przyznania Klientowi alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, a także postępowania w zakresie podziału majątku wspólnego bądź ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami.

 

Sprawy rozwodowe - Informacje praktyczne

W sprawach rozwodowych, poza wydaniem orzeczenia, Sąd rozstrzyga wiele innych bardzo istotnych kwestii, które często wpływają na życie Klientów oraz ich rodzin przez wiele lat. W postępowaniu rozwodowym może być bowiem ustalana także wina stron w rozkładzie pożycia (może być orzeczenie winy jednego z małżonków lub obu). Sąd może również zaniechać orzeczenia winy na zgodny wniosek stron. Nadto zawsze, gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, Sąd rozstrzyga w tego typu sprawach o ustanowieniu władzy rodzicielskiej (pozostawiając ją obojgu małżonkom, ograniczając lub pozbawiając jej jedną lub dwie strony postępowania), o kontaktach oraz o alimentach na dzieci. Sąd może również orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, a jeśli nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu, na wniosek stron dokonuje podziału majątku.

Niektóre z wyżej wskazanych rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym, np. alimenty czy kontakty z dzieckiem, nie są ustalane na zawsze i w późniejszym czasie można dochodzić ich zmiany. Co zaś się tyczy podziału majątku, można go dokonać między małżonkami albo w postępowaniu rozwodowym, albo w drodze ugody - bądź sądowej, bądź też pozasądowej - jak również w drodze postępowania sądowego o podział majątku. W takich kwestiach gdyńska kancelaria również może podjąć się prowadzenia sprawy.

 

Mając na uwadze powyższe, niezwykle istotne dla Państwa jest powierzenie sprawy prawnikowi posiadającemu doświadczenie w takiej kategorii spraw oraz właściwe podejście, które umożliwi przygotowanie odpowiedniej strategii procesowej i uzyskanie najbardziej korzystnego rozstrzygnięcia. Nasza kancelaria reprezentuje swoich Klientów nie tylko w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, ale także innych miastach w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty

Do pozwu o rozwód i alimenty niezbędne jest załączenie n/w dokumentów w postaci wypisów (oryginałów):
- akta stanu cywilnego małżonków (akt ślubu),
- akta stanu cywilnego wspólnych małoletnich dzieci (akt urodzenia)
oraz:
- dowody na poparcie stanowiska stron w zakresie winy małżonka,
- dokumenty uzasadniające wysokość żądanych alimentów (rachunki, paragony, wyciąg z konta).

O innych wymaganych lub potrzebnych dokumentach, dowodach (w tym osobowych) dowiedzą się Państwo w trakcie pierwszej porady prawnej w siedzibie kancelarii w Gdyni. Nasz zespół adwokatów zawsze pomaga w skompletowaniu wymaganych dowodów oraz doradza co do zasadności ich przedstawienia w postępowaniu rozwodowym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

KANCELARIALL oferuje Klientom z Gdyni, Gdańska i okolic w ramach wynagrodzenia za prowadzenie sprawy rozwodowej:

- poradę prawną uwzględniającą oceną możliwości orzeczenia rozwodu, kwestii winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego, przyznania alimentów na dzieci i małżonka, ustanowienia władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi, podziału majątku wspólnego lub ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami;
- przygotowanie pozwu rozwodowego wraz z załącznikami, a także dalszych pism procesowych, w tym porozumienie co do wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów i ewentualnie planem podziału majątku,
- kompleksową obsługę procesową postępowania rozwodowego (stawiennictwo na posiedzeniach, spotkania z reprezentowaną stroną przed terminem rozprawy),
- po uzyskaniu wyroku w gdańskim Sądzie Okręgowym I instancji rozważenie złożenia apelacji, uzyskanie odpowiednich klauzul i pokierowanie Klienta co do dalszych czynności (jeżeli istnieje konieczność np. egzekucyjnego ściągnięcia należności alimentacyjnych, wydania mieszkania lub innych składników majątku).

W przypadku pytań na temat prowadzonych przez Kancelarię LL usług prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź o umówienie się na spotkanie w naszym biurze lub w innym dogodnym dla Państwa miejscu na terenie Gdyni czy Gdańska.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy

hCaptcha