Podwyższenie alimentów - kiedy możliwe?

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania uprawnionemu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Zasądzenie obowiązku alimentacyjnego zobowiązuje stronę związku, która po rozstaniu pozostawia opiekę nad dzieckiem drugiej stronie, do dostarczania środków na zaspokajanie normalnych, bieżących potrzeb uprawnionego. W zakres ten wchodzą np.  wyżywienie, mieszkanie, odzież, opał, koszty leczenia, koszty edukacji, środki higieny osobistej itp.

 

Art. 138 KRO dopuszcza jednak możliwość zmiany wysokości ustalonego wcześniej wyrokiem świadczenia alimentacyjnego. Możliwość taka istnieje w razie „zmiany stosunków” na podstawie których sąd wydał wyrok.


„Przez zmianę stosunków należy rozumieć zmianę okoliczności istotnych z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i zakresu świadczeń alimentacyjnych. Zatem nie każda zmiana w życiu obowiązanego czy uprawnionego do alimentów będzie podstawą do zmiany orzeczenia alimentacyjnego, w szczególności jeśli nie ma charakteru trwałego, zasadniczego, i nie wyczerpuje przesłanek, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego”(wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie-VI Wydział Cywilny Rodzinny z dnia 18 września 2020 r. VI RCa 119/20).


Zmiana możliwości zarobkowych zobowiązanego lub potrzeb uprawnionego musi mieć charakter istotny. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie wskazał, że „Nie ulega wątpliwości, że wraz z wiekiem rosną potrzeby dziecka, a co za tym idzie, zwiększają się wydatki związane z jego wychowaniem i utrzymaniem. Nadto zmianie uległa sytuacja osobista rodziców małoletniego, którzy aktualnie nie pozostają w związkach z innymi partnerami, co niewątpliwie przekłada się na koszty związane z utrzymaniem mieszkań” (wyrok z dnia 22.05.2019r., sygn. VIII RC 588/18).


Oprócz dorastania dziecka i naturalnego zwiększania wydatków na jego utrzymanie, zmianę istotną może stanowić np. problemy zdrowotne i powstające w związku z tym koszty leczenia, konieczność opłacania korepetycji ze względu na problemy z nauką.


Żądać zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych może osoba do nich uprawniona– dziecko za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego, a także osoba pełnoletnia -samodzielnie lub przez pełnomocnika. Pozew o podwyższenie alimentów składa się do wydziału rodzinnego sądu, w którego okręgu miejsce zamieszkania ma uprawniony lub pozwany. Do pozwu należy dołączyć wszelkie dokumenty wykazujące zmianę możliwości zarobkowych pozwanego lub potrzeb uprawnionego.


Należy mieć na uwadze, że wniesienie powództwa po zbyt krótkim okresie po poprzednim wyroku może skutkować jego oddaleniem. W praktyce przyjmuje się, że muszą upłynąć minimum 2-3 lata.


Oczywiście każda sprawa jest inna i powinna być rozpatrywana indywidualnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Państwa sprawy zachęcamy do zasięgnięcia opinii Radców Prawnych.

0
Feed

Zostaw komentarz