Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

Nie wiesz jakie kroki podjąć, aby przekształcić spółkę jawną w spółkę z o.o.?

Niżej tłumaczymy!

 

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość przekształcanie spółek osobowych w spółki kapitałowe. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, mogą zostać przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną oraz spółkę akcyjną.

 

Spółka jawna jest spółką handlową osobową, która prowadzi działalność gospodarczą pod własną firmą tzn. nazwą. Spółka ta, zostaje utworzona poprzez zawarcie umowy na piśmie przez co najmniej dwóch wspólników, a następnie zarejestrowanie jej Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspólnikami tej spółki mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jaki i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Każdy ze wspólników spółki jawnej, posiada prawo reprezentacji spółki oraz prowadzenia jej spraw, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Co więcej, wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie, w nieograniczony sposób całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta, ma jednak charakter subsydiarny tzn., że włącza się dopiero przez brak zapłaty długów przez spółkę.

 

Natomiast, spółka z o.o. jest spółką handlową kapitałową posiadająca osobowość prawną. Może zostać utworzona przez jednego lub kilku wspólników, będącymi osobami fizycznymi lub prawnymi. Wspólnicy wnoszą wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki, który musi wynosić co najmniej 5 tysięcy złotych. Do powstania spółki niezbędne jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, zarejestrowanie jej w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz pokrycie całego kapitału zakładowego przez wspólników. Spółka ta, działa przez organy tzn. zgromadzenie wspólników, zarząd spółki, radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. Ta forma prowadzenia działalności jest odpowiednia dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki, a zarazem ograniczyć ryzyko odpowiedzialności za zobowiązania spółki tylko do wartości wniesionego przez siebie wkładu. Co należy zaznaczyć, wspólnicy nie odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

 

W przypadku rozwoju przedsiębiorstwa, może zaistnieć potrzeba konieczności zmiany formy prowadzenia spółki z spółki jawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Korzyści z takiej zmiany są liczne. Wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za długi spółki, w związku z posiadaniem przez spółkę własnego majątku (z pewnymi odstępstwami wynikającymi z prawa). Spółka z o.o. działa przez organy. Oznacza to, że prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentowanie jest powierzone organom spółki, a nie jej wspólnikom, co powoduje możliwość powierzenia prowadzenia jej bieżących spraw wyłącznie osobom trzecim.

 

Każda spółka może zostać przekształcona. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Nie można przekształcić spółki w likwidacji, gdy rozpoczęła już podział majątku oraz w upadłości. Co należy zaznaczyć, spółka po przekształceniu  pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Należy także zmienić jej firmę. Firma spółki musi zawierać aktualne oznaczenie formy spółki. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych do przekształcenia spółki wymaga się:

 • sporządzenia planu przekształcenia spółki (tylko w przypadku gdy, spraw spółki nie prowadzili wszyscy wspólnicy) wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta,
 • powzięcia uchwały o przekształceniu spółki,
 • powołania członków organów spółki przekształconej,
 • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

 

Plan przekształcenia sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powinien zawierać ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie jego wspólnikom. Do planu przekształcenia należy dołączyć projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy albo statutu spółki przekształconej oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

 

Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona, wysokość kapitału zakładowego, zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane, nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej. Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej oraz powołanie organów spółki przekształconej.

 

Co więcej, przekształcenie spółki osobowej (jawnej) w spółkę kapitałową (z o.o.) następuje, jeżeli oprócz wymagań, o których mowa powyżej, za przekształceniem spółki osobowej w kapitałową wypowiedzą się wszyscy wspólnicy.

 

W przypadku przekształcenia spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, przy przekształceniu nie stosuje się przepisów art. 557-561 Kodeksu spółek handlowych tzn. przepisów dotyczących sporządzenia planu przekształcenia. Nie dotyczy to obowiązku przygotowania dokumentów, o których mowa w art. 558 § 2 niniejszej ustawy tzn. projektu uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projektu umowy albo statutu spółki przekształconej oraz sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe, a także poddania wyceny aktywów i pasywów spółki badaniu biegłego rewidenta.

 

Spółka jawna często nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wtedy wymagane sprawozdanie finansowe wykonuje się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spisu z natury, a także z innych dokumentów pozwalających na sporządzanie tego sprawozdania.

 

Spółka zawiadamia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Jednakże można od zawiadomienia odstąpić w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy spółki jawnej prowadzą jej sprawy tzn. żaden ze wspólników nie został wyłączony od pełnienia tego obowiązku.

 

Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej. Wspólnicy przekształcanej spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego dnia.

 

W skrócie jakie działania należy podjąć, krok po kroku:

 

1. przygotowanie dokumentów:

 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
 • projekt umowy spółki z o.o.,
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,
 • jeśli choćby jeden wspólnik jest wyłączony od prowadzenia spaw spółki jawnej – plan przekształcenia wraz z załącznikami - załącznikami są dokumenty wymienione powyżej;

 

2. badanie planu przekształcenia oraz poddanie wycenie aktywów i pasywów spółki badaniu biegłego rewidenta;

 

3. podwójne zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia - obowiązek ten może być jednak wyłączony w spółce jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki;

 

4. podjęcie przez wszystkich wspólników spółki uchwały o przekształceniu spółki (uchwała musi zostać zaprotokołowana przez notariusza), która powinna zawierać:

 • wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o.,
 • wysokość kwot przeznaczonych na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce z o.o. (kwota ta nie może przekraczać 10 proc. wartości bilansowej majątku spółki),
 • zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce z o.o., jeśli przewidziano przyznanie takich praw,
 • nazwiska i imiona członków zarządu spółki z o.o.,
 • zgodę na treść umowy spółki zgodną z projektem przygotowanym wcześniej

 

5. złożenie przez wspólników oświadczenia o uczestnictwie w spółce z o.o. - takie oświadczenie może być złożone po podjęciu uchwały o przekształceniu, również notariusz może wciągnąć oświadczenia wspólników do protokołu zawierającego treść uchwały o przekształceniu. W innym przypadku spółka powinna wezwać każdego wspólnika do złożenia oświadczenia na piśmie w terminie miesiąca od dnia wezwania., W razie nie złożenia oświadczenia w terminie następują takie skutki, jakby wspólnik złożył oświadczenie, że nie będzie uczestniczył w spółce z o.o.,

 

6.  zawarcie przez wspólników uczestniczących w spółce z o.o. umowy spółki;

 

7. wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego (wkłady w spółce z o.o. mogą być pieniężne oraz niepieniężne),

 

8.  powołanie członków organów spółki z o.o.,

 

9. rejestracja spółki przekształconej w Krajowym Rejestrze Sądowym i ogłoszenie przekształcenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wykreślenie spółki przekształcanej. (https://www.infor.pl/prawo/gmina/dzialalnosc-gospodarcza/286313,Przeksztalcenie-spolki-jawnej-w-spolke-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia.html)

 

Przekształcenie spółki trwa około kilka miesięcy, jednakże w zależności od tego jak szybko zostaną zorganizowane wymagane dokumenty, zgodności wspólników oraz pracy Sądu, można ten czas znacznie skrócić.

0
Feed

Zostaw komentarz